Strona startowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja do obowiązujących umów

 

W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia uchwały Nr XXV/420/2018

Rady Gminy Lisia z mocy prawa uległy rozwiązaniu dotychczas funkcjonujące

umowy cywilnoprawne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych ustalenie wysokości opłaty

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych

przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy.

W związku z powyższym nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów

publicznych przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami,

określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.Wobec powyższego wysokość

opłaty za korzystanie z wyżywieniaw publicznych placówkach wychowania przedszkolnego

ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dochodzenie należności budżetowych

z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.