O przedszkolu

                                                                                                                                                                                                                                                  Nasze motto

Mów dziecku, że umie, że potrafi, że może”

Janusz Korczak

 

Historia w pigułce

 

Gminne Przedszkole w Łukowej rozpoczęło działalność w styczniu 1982 r. Początkowo nosiło nazwę „Państwowe Przedszkole w Łukowej".

W przedszkolu znajduje się „Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Łukowej.

Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i wychowania z dnia 8 stycznia 1982 r. NrKO-4030-3/82 w sprawie organizacji placówek wychowania przedszkolnego Dz. U. MOiW Nr1/82 orzeka się co następuje:

1.    Siedzibą Przedszkola jest adoptowany budynek poszkolny w Łukowej

2.    Czas pracy w ciągu dnia                       -7 godzin

3.    Liczba oddziałów                                  -2

4.    Liczba pracowników pedagogicznych   -3

5.    Liczba miejsc                                        -33

 „Orzeczenie" to wydał Urząd Gminy Inspektor Oświaty i Wychowania w Lisiej Górze woj. Tarnowskie, Lisia Góra dnia 01.09.1986 r.

Inspektorem oświaty był w tym czasie mgr Zenon Zabawa.

 

Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Marianna Godek,a nauczycielkami Alicja Gancarz i Aniela Moździerz.

Pracownikami obsługi byli Mieczysław Krawiec - palacz, Maria Kornaus -pomoc kuchenna, Maria Zych- kucharka, Janina Cebula- woźna.

W latach 1982 - 1992 w przedszkolu pracowali również: Barwacz Małgorzata, Małgorzata Jasnosz, Dorota Cebula, Elżbieta Matczak, Wiesława Biedroń, Zofia Marciniec, Zofia Czosnyka, Maria Czarnik.

 

Zmiany zachodziły również wśród nauczycieli, we wrześniu 1982 r. pracę podjęła pani Anna Rubacha. Nauczycielkami w naszym przedszkolu były również Zofia Data, Alicja Gancarz oraz Alina Polak.

Nauczycielki które nie zmieniają się od 1985 r. do 2008 r. Zofia Frączek i od 1987 r. do 2007 r. Marta Jarmuła.

 

W 1992 r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Łukowej. Stanowisko to powierzono pani mgr Danucie Skorupie.

W 2008 r. podejmuję prace  w przedszkolu pani mgr Katarzyna Skrzek za panią Martę Jarmułę, która przechodzi na emeryturę.

W 2009 r pani Zofia Frączek odchodzi na emeryturę a na jej miejsce zatrudnia się panią mgr Joannę Kozioł.

Pobyt dziecka w przedszkolu wydłuża się do 10 godz. i w 2012 r  zostaje zatrudniona pani mgr Magdalena Moskal.

W 2018 r. w przedszkolu powstaje III oddział dla dzieci 3 -letnich.

Po 27 latach na stanowisku dyrektora następuje zmiana . Pani  mgr Danuta Skorupa rezygnuje, funkcje dyrektora obejmuje pani mgr Katarzyna Skrzek.

W 2019 r na emeryturę przechodzi kucharka pani Halina Król  na jej miejsce zatrudniono panią Jolantę Starzycką.

 

 Bieżące informacje

 

Przedszkole czynne jest dziesięć godzin dziennie (6.15 – 16.15), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie. Kadra pedagogiczna liczy 7 nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola wspomaga łącznie 5 pracowników administracji i obsługi:

indententka: Alicja Czarnik,

kucharka: Jolanta Starzycka

konserwator: Mieczysław Krawiec

starsza woźna oddziałowa: Barbara Biedroń

woźna oddziałowa: Marzena Cygan

 

 MISJA

Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania

dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

 

 

WIZJA

Przedszkole stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju dziecka między innymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem

społecznym, kulturalnym i przyrodniczym . Zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców,

traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów, wspiera ich w procesie wychowawczym. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań

wychowawczo – dydaktycznych. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola

oraz promocji przedszkola w lokalnym środowisku.