• Odwiedziło nas: 520362 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI

 

RODZICE

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie statutu przedszkola,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory, przedmioty i pomoce,

c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

f) osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać,

g) w przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do przybycia rodziców,

h) w przypadku, gdy pod wskazanym nr telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem jedną godzinę po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,

i) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

j) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

 

3. Rodzice mają prawo do :

a) zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

1. Na terenie przedszkola organizowane są na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

3. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

 

 

DZIECI MAJĄ PRAWO DO:

 

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

1)      akceptacji takim jakim jest,

2)      własnej tożsamości,

3)      ochrony zdrowia, opieki, bezpieczeństwa uwzględniając jego potrzeby psychofizyczne,

4)      jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione,

5)      prywatności,

6)      snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone,

7)      czasu wolnego, wypoczynku (spokoju, samotności i snu jeśli, tego potrzebuje),

8)      ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania,

9)      własnego języka, religii i kultury,

10)    rozwoju intelektualnego, osobowego i społecznego,

11)   indywidualnego procesu dydaktycznego i własnego tempa rozwoju,

12)   dostosowania treści, metod, organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych,

13)   wczesnego wspomagania jego rozwoju,

14)   nauki, badania i eksperymentowania,

15)   różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

16)   aktywnej dyskusji z dziećmi, dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobodnej wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli,

17)   zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

18)   wspomagania przez placówkę rodziny w jego wychowaniu,

19)   pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

20)   korzystania z pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

21)   uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

22)   znajomości swych praw.

 

DZIECKO MA OBOWIĄZEK:

 

1. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu,

2. Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,

3. Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

4. Przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, specjalistów i innych pracowników przedszkola, wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,

5. Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności,

6.Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, związane ze zdrowiem oraz sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,

7.Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki.