• Odwiedziło nas: 510379 osób
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 1 dni
Czwartek, 2018-06-21
Imieniny:
Alicji, Alojzego

REKRUTACJA 2018/2019

Jesteś tu: » Strona startowa » REKRUTACJA 2018/2019

 

Zarządzenie Nr 14/2018

 

Wójta Gminy Lisia Góra

 

z dnia 31stycznia 2018 roku

 

 

 

 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.


 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniający 

do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Rady Gminy Lisia Góra Nr XXV/284/2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół w których utworzone zostałyoddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.

  

§ 4.

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2018

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wójta Gminy Lisia Góra

 

 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - rodzice dziecka już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację w przedszkolu.

od 26 lutego 2018 r.

do 02 marca 2018 r.

do godz. 15.00

______

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 05 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

od 02 maja 2018r.

do 14 maja 2018r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

do 12 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

do 21 maja 2018r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

19 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

22 maja 2018 r.

do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku).

 

 

od 19 kwietnia 2018 r.

do 26 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

od 23 maja 2018r.

do 28.05.2018 r.

do godz. 15.00

 

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2018 roku

do godz. 15.00

30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

8.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Złożenie do dyrektora przedszkola – odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola – odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

  

Pliki do pobrania