• Odwiedziło nas: 520427 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Rozwój dziecka sześcioletniego

Jesteś tu: » Strona startowa » Warto przeczytać » Rozwój dziecka sześcioletniego

ROZWÓJ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

 

    W  połowie 6 roku życia zaczyna się ostatnia faza wieku przedszkolnego, która kończy  się z chwilą podjęcia nauki w szkole. 6 latek bardzo interesuje się światem i zjawiskami w nim zachodzącymi. Zapoznaje się z konkretnymi właściwościami przedmiotów i z zaciekawieniem chłonie informacje o bliższym i dalszym otoczeniu. Dziecko sześcioletnie powinno być przystosowane do pracy w zespole oraz do większego wysiłku i skupienia uwagi. Ulubioną formą jego działania jest zabawa. Jest ona urozmaicona i dobrze zorganizowana. W środowisku domowym i przedszkolnym dziecko powinno spełniać różne drobne zadania  np. pomaga w utrzymaniu porządku, podlewa kwiaty itp. Większy jest stopień jego uspołecznienia np. gdy opiekuje się młodszym kolegą i jemu pomaga. 6 latek jest bardziej opanowany i mniej impulsywny od młodszych dzieci, dlatego może doznać wiele pozytywnych uczuć

 

ROZWÓJ RUCHOWY

 

Rozwój sprawności ruchowych odbywa się w ścisłym związku z dojrzewaniem układu nerwowego i narządów ruchu. 6-letnie dziecko jest już dość zręczne jego ruchy stają się skoordynowane i harmonijne. Szybko rozwija się jego zwinność, natomiast słabiej siła fizyczna.

Ruchy stają się płynne, dziecko może wykonać tzw. kombinację ruchową. 6 latek potrafi podrzucić i złapać piłkę, skakać, pokonywać przeszkody i wykonywać ćwiczenia równoważne. Dzieci chętnie współzawodniczą ze sobą, a to wpływa pozytywnie na ich rozwój społeczny.

 

ROZWÓJ MOWY  I  MYŚLENIA

 

Dziecko w wieku 6 lat posługuje się swobodnie mową potoczną i bez problemu potrafi przekazać swoje myśli, pragnienia, żądania, uczucia i emocje. W późnym wieku przedszkolnym dzieci zaczynają mówić pełnymi i złożonymi zdaniami. Ich mowa jest  coraz bardziej poprawna gramatycznie. Używa, także wszystkich części mowy. Rozwój mowy związany jest z rozwojem myślenia i rozwojem narządów mowy.

Dziecko jest ciekawe świata, dąży do jego poznania i zrozumienia praw w nim rządzących, więc pyta, mówi i ustosunkowuje się do tematu. Wzrasta jego zdolność do dokonywania analizy i syntezy oraz abstrahowania, choć myślenie sześciolatka jest jeszcze myśleniem konkretno-wyobrażeniowy, rozwiązywanie problemów następuje przypadkowo na zasadzie prób i błędów. Dlatego różne czynności wykonywane przez dzieci, będące czynnościami poznawczymi, a w które włącza ono procesy myślowe stają się stopniowo działaniami celowymi, zorganizowanymi i motywującymi jego działanie.

 

ROZWÓJ WRAŻEŃ  I  SPOSTRZEŻEŃ

 

U dzieci w tym wieku wzrasta wrażliwość zmysłów na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Lepiej odbiera ono bodźce z otoczenia i reaguje na złożone sygnały. W poszerzaniu orientacji dziecka szczególną rolę spełnia zmysł wzroku i słuchu. Wrażliwość wzrokowa sześciolatka wzrasta, potrafi on rozróżnić barwy i ich odcienie a także je nazywa.

Większa jest ostrość wzroku dzieci co pozwala dostrzec jemu położenie i wielkość przedmiotów, a także nowe ich cechy i jakość.

Wzrasta wrażliwość słuchowa, rozwija się słuch werbalny (tj. wrażliwość na dźwięki mowy), a także słuch muzyczny (poczucie rytmu, melodii, harmonii) chociaż układy rytmiczne i muzyczne są dla dzieci sześcioletnich uproszczone. Dzieci rozróżniają one tony pod względem ich wysokości, siły i barwy. Ruch ciała jest coraz lepiej dostosowany do charakteru muzyki. Doskonali się kinetyka, co pozwala dziecku wykonywać ciągły i płynny ruch w takt muzyki.

U dzieci w tym wieku przeważa spostrzeganie globalne, chociaż może ono dokonać analizę i syntezę danego materiału np. rozpoznaje kształty przedmiotów, figury geometryczne, układa obrazki z kawałków i mozaiki.

 

ROZWÓJ UWAGI, WYOBRAŻNI, PAMIĘCI

 

Funkcje te są ze sobą powiązane. Uwaga dziecka jest skoncentrowana na bodźcach silnych i dla nich atrakcyjnych. Gdy dziecko zaczyna się nudzić przenosi zainteresowanie na inną czynność czy zabawę. Jego uwaga jest mimowolna, sześciolatek najwięcej faktów i słów zapamiętuje podczas zabawy i zaczyna decydować o tym co chce zapamiętać.

Czas trwania wykonywanych przez dzieci czynności wydłuża się. Dziecko potrafi koncentrować  się na tym co robi. Świadczy to o kształtowaniu się uwagi dowolnej, która jest warunkiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej. Rozwija się jego pamięć słowno-logiczna (lepiej pamięta materiały obrazowe, czynności ruchowe i manipulacyjne oraz te, które wywołały u niego emocje, podstawą pamięci stają się pojęcia abstrakcyjne).

 

ROZWÓJ EMOCJONALNO- SPOŁECZNY

 

Pod koniec wieku przedszkolnego, dziecko zdolne jest przeżywać uczucia wyższe bardziej świadomie i głęboko. Dzieci dojrzewają emocjonalnie, uczą się opanowywać swoje reakcje oraz ich przejawy zewnętrzne - ruchowe i słowne. Budzą się u sześciolatka uczucia wyższe: intelektualne, społeczne, moralne i estetyczne. np. 6 latek opiekuje się młodszym rodzeństwem lub słabszym rówieśnikiem.

Jeszcze zmienne są jego  nastroje i uczucia,  jego emocje szybko przeradzają się w inne, np. śmiech w płacz, radość w smutek. Dojrzewając emocjonalnie zaczyna rozumieć emocje innych. W relacjach z innymi zachodzi większa elastyczność emocjonalna.

Duże znaczenie ma dla sześciolatka grupa rówieśnicza, w której zawiera pierwsze przyjaźnie, i w której współzawodniczy. Jest radosny i szczęśliwy, kiedy się go akceptuje.

Ważne jest także, aby dziecko 6 letnie umiało współdziałać z rówieśnikami i przestrzegało określonych norm zachowania się.

Zaczyna ono przewidywać intelektualne i emocjonalne skutki swego działania. Potrafi także podporządkować się wymaganiom innych. Chce postępować zgodnie z zasadami reprezentowanymi przez osoby, z którymi chce się identyfikować.