• Odwiedziło nas: 520374 osób
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Koncepcja Pracy Przedszkola

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty przedszkola » Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY 

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

 

W ŁUKOWEJ
PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa  Programowa Wychowania Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17),
 • Statutu Przedszkola Gminnego Przedszkola w Łukowej

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

mgr Danuta Skorupa,

mgr Katarzyna Skrzek,

mgr Joanna Kozioł,

 lic. Magdalena Bujak,

 mgr Monika Świątek –przedstawiciel RR.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego. Na tej podstawie określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA


 • Chcielibyśmy stwożyć taką atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku aby wszyscy czuli się jak w rodzinie.
 • Myślimy, że poprzez nasze wspólne działania stworzymy Przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie.
 • Pragniemy aby każde dziecko otoczone było atmosferą wzajemnego szacunku i zaufania.

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Jesteśmy przedszkolem wiejskim zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę,
 • ”W naszym Przedszkolu Twoje dziecko jest zauważone, docenione, a jego zdanie jest wysłuchane i zaakceptowane. U nas przez zabawe i współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej zdobedzie umiejetność rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, pokonywania problemów i niepowodzeń” 

 

 

Strona materialna:

 • Estetyczny budynek Przedszkola, który przyciąga rodzica i dziecko
 • Funkcjonalny i estetyczny ogród przedszkolny z różnorodnością sprzętu który stwarza okazję do zabaw twórczych.
 • Barwne estetyczne i funkcjonalne wnętrze
 •  Kuchnia urządzona wg nowoczesnych standartów
 • Łazienki dostosowane do potrzeb dzieci dobrze wyposażone
 • Sale zajęć urządzone i wyposażone tak, by zachwyciły dziecko i rodzica
 • Bogata w literaturę i pomoce dydaktyczne bibliotek
 • Środki techniczne są ogólnie dostępne do pracy biurowej oraz dla nauczycieli.
 • Zasobny budżet, który pozwoli realizować zadania służące spełnianiu oczekiwań klientów

 

 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, dwie nauczycielki w pełnym wymiarze czasu, jedna nauczycielka na 19/25 etatu, logopeda na 2/26, siostra zakonna  w wymiarze 2/22. oraz 4 pracowników obsługi.

Działania na rzecz zdrowia będą wspierane wizytami stomatolga (minimum 3razy w ciągu roku) pielegniarki i pracowników poradni psychologiczno pedagogicznej.

Dzieci bedą miały możliwość radosnego przeżycia każdego dnia, a rodzice satysfakcję pobytu dziecka w przedszkolu.


Strona programowa

 1. Funkcjonować będą kąciki do zajęć badawczych, plastycznych, matematycznych, czytelniczych i innych.
 2.  Praca wszystkich organów współdziałających ukierunkowana będzie na tolerancję, poszanowanie godności wszystkich dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 3. Systematyczne i rzetelne mierzenie jakości pracy przedszkola będzie zmierzać do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym większego zadowolenia klientów przedszkola.

            We wszystkich dziedzinach życia prowadzimy działania zmierzające do minimalizowania negatywnych wpływów człowieka na środowisko. Działania te pomagają dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich  form życia, a także do własnego ciała i umysłu.

            Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu działa gabinet logopedyczny, gdzie specjalista prowadzi bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci mających problem z wymową.

 

      Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

 • chroni oryginalność myślenia dziecka,
 • nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,
 • nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,
 • daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu,
 • nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.

Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Szczególną troską obejmujemy dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym.

Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci kontynuujące naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej,kontynuujące naukę tańca.  Otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami.

Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem. W związku z tym często organizujemy wspólne wycieczki, imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Ważnym elementem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców w formie , warsztatów, których tematyka jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań .

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 

 Przedszkole realizuje w kolejnych latach programy wypracowane przez nauczycieli:

 • ”Wszędzie jestem bezpieczny”- program profilaktyczny
 • ”Program Wychowawczy”
 • ”Program adaptacyjny”
 • „Rytmika w przedszkolu -program opracowany przez Annę Pancerz”
 • „Język angielski” -program Elżbiety Brighton
 • Programy nauczania wydawnictw szkolnych i pedagogicznych

 

Dążymy do tego, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki min. włączając do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programy multimedialne.

Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno- kulturowym, technicznym i przyrodniczym.

Należymy do placówek promujących zdrowie i duży nacisk kładziemy na kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, a zwłaszcza na aktywność ruchową dzieci, którą uważamy za podstawę prawidłowego rozwoju. Nasi wychowankowie czynnie uczestniczą w różnorodnych konkursach.

Posiadamy certyfikat jakości „Zdrowe odżywianie” oraz certyfikaty: „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Kubusiowi przyjaciele Natury” „Bezpieczne przedszkole”

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany. Na życzenie rodziców przedszkole proponuje  zajęcia dodatkowe. 

Przewodnie cele naszej pracy, to:

 •  tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka,
 • korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego,
 •  zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez dużą ilość wycieczek,
 • rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów z różnymi dziedzinami sztuki, uczestnictwo dzieci w przeglądach teatralnych, festiwalach i konkursach.
 • pozytywne nastawianie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody poprzez codzienne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, Internet i autorski program komputerowy;
 • szerzenie wielokulturowości, tolerancji i ciekawości świata wśród dzieci poprzez udział w projektach;
 •  rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami poprzez własna stronę internetową: //pglukowa.szkolnastrona.pl/ , za pomocą poczty e-mail 

            Wspólny z nami front tworzą rodzice, których wymagania znamy, traktujemy je poważnie i nowocześnie. Rodzice rozumieją nasze poczynania, akceptują je i mają znaczący udział w życiu przedszkola. Chętnie angażują się we wszystkie możliwe obszary naszej działalności.

Profesjonalnie przygotowani nauczyciele monitorują, stymulują i promują prawidłowy rozwój dziecka, uczestniczą również w rozpoznawaniu i niwelowaniu drobnych odchyleń i deficytów rozwojowych. Szczególną opieką otaczają dzieci z grup ryzyka społecznego.

Nasze dzieci mają pozytywny obraz samego siebie, znają swoje mocne i słabe strony, mają wysokie poczucie własnej wartości i wykazują wysoki stopień tolerancji wobec odmienności innych ludzi. Potrafią komunikować się z innymi, ich zachowania są społecznie akceptowane. Są samodzielne, aktywne, twórcze w działaniu i rozwiązywaniu problemów.

Podsumowując, nie wahamy się powiedzieć, że dziecko realizując się w naszym przedszkolu jest szczęśliwe.


CELE

1.      Nauczyciele organizują zabawy badawcze oraz wykorzystują prezentacje multimedialne i Internet do integrowania wiedzy z zakresu wychowania zdrowotnego ekologicznego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi.

2.      Nauczyciele wspomagają rozwój społeczno – emocjonalny dzieci poprzez wykorzystanie zabaw dramowych i różnorodnych spektakli teatralnych

3.      Nauczyciele wykorzystują różnorodna literaturę do kształtowania u dzieci poczucia przynależności narodowej.

 

 

KRYTERIA SUKCESU

 1. Każdy nauczyciel organizuje zabawy badawcze:
 2. Każdy nauczyciel wykorzystuje prezentacje multimedialne i Internet.
 3. Wszyscy nauczyciele organizują różnorodne spektakle teatralne:
 4. Wszyscy nauczyciele organizują zabawy dramowe.
 5.  Każda grupa bierze udział w zajęciach w bibliotece:

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola:

 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
 • samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych,
 • dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,
 • wie, jakiej jest narodowości,
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU


Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracj Praw Człowieka ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz -ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej oraz kar ośmieszających dziecko i godzących w poczucie jego godności osobistej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania ;
 • swobody myślenia, sumienia, wyznania i przekonań tak by nie naruszało to dobra innych osób;
 • pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych potrzeb życiowych;
 • traktowania dziecka jako równorzędnego partnera, który ma prawo do zdobywania wiadomości i informacji o otaczającej rzeczywistości bez względu na granice w zróżnicowanej formie;
 • wzrastania w atmosferze miłości i zrozumienia, sprzyjającej pełnemu, harmonijnemu
 • rozwojowi jego osobowości, zapewnienia spokoju i samotności, gdy dziecko tego potrzebuje.

 

 

 

PLANOWANE DZIAŁANIE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 4 LAT


1.      Tworzenie warunków pozwalających integrować wiedzę z zakresu wychowania zdrowotnego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi. (lata 2012/2013-2017/2018)

 2.       Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych form i metod pracy do wspomagania rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci (2013/2014 – 2017/2018).

3.       Tworzenie warunków pozwalających kształtować u dzieci poczucie przynależności narodowej. (2013/2014-2015/2016).

 

METODY PRACY

             W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

 • Dziecięca matematyka Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier-ściganek.
 • Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa) Dzieci dostają gotowy wzór, rysunek, który mechanicznie odbijają, powielają. Jest to doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki,
 • Metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban, ).W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają nam zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę, ponieważ towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Przeżywanie lęków, obaw, osiąganie poziomu swobodnego komunikowania się prowadzi do osiągania przez dzieci sukcesu.
 • Drama Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszymateriał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami.
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dziecka, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych.
 • Metoda samodzielnych doświadczeń Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

 

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI

 1.  Działania wzmacniające pozytywne zachowania dzieci:
 •  pochwały na forum grupy, indywidualne i do rodziców,
 • nagrody w postaci drobnych upominków rzeczowych

      2.   Rozbudzanie w dziecku zainteresowań.

      3.   Dostosowywanie zadań do umiejętności dziecka, gdyż zbyt trudne zadania    

             zniechęcają do dalszej pracy.

      4.    Docenianie twórczego myślenia dzieci.

 

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

               Nauczycielki wszystkich grup prowadzą obserwacje dziecka indywidualne i w stosunku do grupy  przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Swoje obserwacje odnotowują w:

 •  w Arkuszu Obserwacji Dziecka (2x w roku)
 •  w Arkuszu Badania Gotowości Szkolnej (2 x w roku)

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH

 EDUKACYJNYCH DZIECI

               Nauczycielki grupy starszej są zobowiązane przygotować 2 x w roku szkolnym (do końca października i do końca kwietnia) Informacje o Gotowości Szkolnej Dziecka i zapoznać z nią rodziców .

Informowanie na bieżąco o postępach dzieci oraz o ewentualnych trudnościach podczas indywidualnych rozmów, konsultacji dla rodziców.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY  WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

 • Zebrania grupowe
 • Kontakty indywidualne/kontakty przez panel dla Rodziców w e-dzienniku
 • Kąciki informacyjne
 • Zajęcia otwarte
 •  Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach
 • Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola
 • Pedagogizacja rodziców
 • Organizowanie spotkań grupowych i konsultacji indywidualnych z nauczycielem dziecka oraz specjalistami
 • Uczestnictwo rodziców w zajęciach, imprezach okolicznościowych

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

            Podejmując współpracę z placówkami z terenu gminy i poza nią. Na bieżąco współpracujemy z:

 • Gminnym Ośrodkiem Kultury- dzieci biorą udział w przeglądach i konkursach, GOK udziela się również w pomoc przy organizacji większych imprez na terenie przedszkola.
 • Szkołą Podstawową w Łukowej -  dzieci 5,6 letnie biorą udział 
  w lekcjach w klasie I, organizujemy spotkania z dyrektorem SP. Dzieci szkolne zapraszają nas na przedstawienia teatralne. Podczas organizacji dni rodziny zapraszamy uczniów klasy I wraz z wychowawczynią i dyrekcją.
 •  Biblioteką Publiczną - udział dzieci w zajęciach w bibliotece, Współorganizowanie cyklów czytelniczych ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Szkolnym Kołem Caritas -pomoc przy uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Policją -  organizowanie spotkania ,,Bezpieczny przedszkolak na drodze”.
 • OSP Łukowa - organizowanie ewakuacji dzieci przedszkolnych.
 •  Szkołą Podstawową w Baligrodzie - organizowanie integracyjnego spotkania z uczniami SP w Baligrodzie, pomoc w głosowaniu na naszą lokalizację  w konkursie ,,Sto placów zabaw na 100 lat NIVEA”.
 • Przedszkolami z terenu Gminy Lisia Góra -wspólne organizowanie imprez przedszkolnych.
 • GOPS-em – współpraca w  zakresie dożywiania dzieci, rozwiązywanie problemów dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
 •  Dzieci uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych oraz społecznych.

 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

         Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

         Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek.

         Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

        Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, logopedy, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

Cele programu:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

            W ostatnich latach mówi się wiele o braku poczucia bezpieczeństwa. Obserwujemy gwałtowny wzrost przestępstw, przemocy. Coraz częściej dzieci stają się ofiarami wypadków drogowych, niedopilnowane ulegają wypadkom podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Problemem naszych czasów są zagrożenia wynikające z kontaktu z nieznajomymi ludźmi czy  agresja między rówieśnikami. Szeroko rozumiana profilaktyka unikania zagrożeń przez dzieci, a także edukacja rodziców   i nauczycieli w zakresie  bezpiecznych zachowań dzieci są kwestią najważniejszą. Równie ważne jest nauczenie dzieci aktywnego dbania o własne zdrowie oraz rozwijanie kontaktów interpersonalnych i społecznych.  Pragniemy poprzez realizację programu uzyskać jednolite postawy rodziców i nauczycieli wobec zagrożeń i ich unikania.  Liczymy też na podejmowanie przez nauczycieli  zagadnień profilaktyki w szerszym niż dotąd zakresie,  a co za tym idzie - stałe podnoszenie bezpieczeństwa dzieci i jakości pracy przedszkola.

Program obejmuje następujące  zagadnienia:

 • Jestem dobrym kolegą – kształtowanie więzi koleżeńskich i poczucia wspólnoty.
 • Bezpiecznie przechodzimy przez jezdnię.
 • Dbamy o swoje zdrowie – czystość i odżywianie,
 • Bezpieczne miasto, bezpieczna wieś – unikamy niebezpiecznych miejsc.
 • Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje
 • Ludzie są różni- obcy może być niebezpieczny.

 

Cele  ogólne:

 • doskonalenie umiejętności współżycia w grupie,
 • wdrażanie do prawidłowego zachowania się w domu,  przedszkolu, ogrodzie, na   ulicy,
 • poznanie zasad ruchu drogowego,
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia (właściwe odżywianie, ruch, aktywny wypoczynek,
 • doskonalenie zachowań asertywnych,
 • wyrabianie umiejętności szukania pomocy w sytuacji zagrożenia,

 

Cele  operacyjne :

 • dziecko potrafi współdziałać z innymi
 • jest empatyczne, tolerancyjne
 • zna niektóre  znaki drogowe, sygnalizacje świetlną
 • wie jak dbać o swoje zdrowie
 • zna zagrożenia występujące w gospodarstwie rolnym
 • zna numery telefonów alarmowych
 • dziecko zna pojęcie „obcy”
 • potrafi rozpoznać sytuację zagrożenia
 • zna sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
 • ma ograniczone zaufanie do nieznanych osób
 • potrafi odmówić w niektórych sytuacjach
 • przestrzega zakazów i nakazów związanych z posługiwaniem się ogniem, gazem, -prądem, niebezpiecznymi przedmiotami
 • wie jak zachować się w czasie zabaw nad wodą, na lodzie

 

Sposoby realizacji :

           Zajęcia i zabawy zorganizowane, pogadanki, rozmowy, wiersze, piosenki, opowiadania, konkursy, prace plastyczne, zajęcia dramowe, rozmowy z zaproszonymi gośćmi,oglądanie filmów, metody aktywizujące.