• Odwiedziło nas: 520377 osób
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Uchwała Rady Gminy Sprawie Wysokości Opłat za Przedszkole

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty przedszkola » Uchwała Rady Gminy Sprawie Wysokości Opłat za Przedszkole
UCHWAŁA RADY GMINY SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

 

Uchwała Nr IV/36/2011
Rady Gminy w Lisiej Górze

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14. ust. 5 w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.). - Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lisia Góra zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

2. Świadczenia określone w ust.1. realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 12.00.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole poza czasem określonym w § 1 obejmują realizacje zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.

2. Ustala się odpłatność za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar o którym mowa w § 1 w następującej wysokości:

1) za pierwszą godzinę po zrealizowaniu świadczenia opisanego w § 1 w wysokości 1,40 zł.

2) za pozostałe godziny w wysokości 0,50 zł. za każda godzinę.

3. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej o której mowa w ust.2 deklarowanej przez rodziców / opiekunów prawnych /, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni w danym miesiącu.

§ 3. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach określonych w umowie o której mowa w § 9 opłata za każdą rozpoczęta godzinę wynosi 5,00 zł.

§ 4. Opłatę za świadczenia określone w § 2 obniża się o 40 % za drugie dziecko, 100 % za trzecie i każde kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.

§ 5. Opłata o której mowa w § 2 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem udokumentowanego pobytu dziecka w szpitalu lub sanatorium, trwającego co najmniej 14 dni.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów żywienia dziecka w przedszkolu. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 7. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot wniesionej dziennej opłaty za żywienie, określonej w zarządzeniu Dyrektora Przedszkola, z wyłączeniem pojedynczych dni nieobecności.

§ 8.

1. W okresie wakacyjnym wskazane przez organ prowadzący przedszkola organizują dyżur dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy Lisia Góra.

2. W okresie dyżuru wakacyjnego opłata za każdą godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1. wynosi 1,40 zł.

3. Minimalną liczbę dzieci, wymaganą do zorganizowania dyżuru wakacyjnego ustala się na 20.

§ 9. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem / opiekunem prawnym/.

§ 10. Opłaty wnosi się za bieżący miesiąc, w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra oraz dyrektorom gminnych przedszkoli z terenu gminy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXI/318/2009 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.