• Odwiedziło nas: 520372 osób
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: -61 dni
Środa, 2018-08-22
Imieniny:
Cezarego, Marii

Regulamin Rady Rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Rada Rodziców » Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Gminnego Przedszkola

w Łukowej

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty , art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

Statut Gminnego Przedszkola w Łukowej


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Łukowej.

 

 

§.2.

 

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem . Radą Pedagogiczną , Organem Prowadzącym oraz Organem Nadzorującym placówkę .

 

§ 3.

Rada powinna liczyć po 2 członków członków, przypadających na oddział w Przedszkolu

 1. Kadencja Rady trwa jeden rok

 2. W uzasadnionych przypadkach , jeżeli w czasie kadencji , ze składu Rady ubędzie więcej niż 1 / 3 członków , dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady

 3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w glosowaniu jawnym. 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 

 

§ 4


Zadaniem Rodziców jest :

 

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i Przedszkole w procesie opiekuńczym , wychowawczym i dydaktycznym

 2. Wspierania działalności opiekuńczej przedszkola , zwłaszcza w dziedzinie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej

 3. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci

 4. Pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola.

 5. Pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych

 6. Wspieranie działalności kulturalnej , artystycznej sportowej dzieci

 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnymi Gminnym Ośrodkiem Kultury

 8. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

 9. Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz przedszkola w formie pomocy przy remontach , naprawach urządzeń itp.

 10. Prezentowanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji na temat udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców

 11. Prezentowanie Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej opinii rodziców na temat istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola

 12. Współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania pracy przedszkola , a w szczególności opiniowania dokumentów związanych z wychowaniem i opieką dzieci

Rozdział III

 

Kompetencje Rady

 

§ 5

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy :

  1. Uchwalenie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci , realizowanego przez nauczycieli

  2. Uchwalenie regulaminu działalności lub zmian w regulaminie Rady

  3. Zestaw przedszkolnych programów nauczania w Przedszkolu

 

 

Rozdział IV

 

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 

 

§ 6

 

 1. Członkowie Rady Rodziców są powoływani na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców

 2. Rada Rodziców powinna się składać z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy

 3. Prezydium Rady Rodziców – Przewodniczący , z- ca przewodniczącego , sekretarz , skarbnik i pozostali członkowie ,

 4. Działalnością Rady Rodziców kieruję przewodniczący

 5. Osoby wymienione w ust 3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu

 6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie : - indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady , - propozycji członków rady , bądź dyrektora

 7. Odstąpienie od udziału w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze : - złożenia rezygnacji , która wymaga akceptacji Rady Rodziców , odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów

 8. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną . Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby . Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 7


 1. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta za zgodą 75 % członków

 

§ 8

 

1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje honorowo .

 

 

Rozdział V

 

Zadania członków Prezydium Rady Rodziców

 

 

§ 9

 

 1. Zadania Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców

1 ) kierowanie pracami Rady Rodziców

2) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Rodziców projektu

Planu Pracy

Na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z Rocznego

Programu Wychowawczego oraz Planu Pracy Przedszkola.

3) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców oraz Prezydium

Rady Rodziców w realizacji Planu Pracy Rady

4) Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców

5) Reprezentowanie Rady Rodziców i rodziców dzieci uczęszczających

do Przedszkola na zewnątrz

 

 1. Zastępca przewodniczącego : przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności

 2. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady Rodziców oraz protokołowanie jego posiedzeń

 3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Rade Rodziców

 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie

  1. realizacji Uchwał podejmowanych przez Rade Rodziców

  2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 5. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi Rodziców wraz z wnioskami pokontrolnym

 

Rozdział VI

 

Posiedzenia Rady

 

 

§ 10

 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym

harmonogramie , nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku

2. poza terminami ustalonymi w harmonogramie , posiedzenia Rady zwołuje

Przewodniczący , powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed

terminem posiedzenia . W szczególnie uzasadnionych przypadkach

przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym , bez zachowania

7 – dniowego terminu

3. Posiedzenia mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1 / 3

składu Rady oraz na wniosek Dyrektora , Rady Pedagogicznej lub

Organów Prowadzącemu , a także Nadzorującemu placówkę .

 

 

§ 11

 

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego . Członkowie Rady na 7 dni przed posiedzeniem , otrzymują projekt porządku obrad wraz z dokumentami koniecznymi do uzyskania absolutorium. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej przedszkola

 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego

 3. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady .

 4. Posiedzenia są ważne , o ile obecnych jest co najmniej 30 % członków Rady

 

§ 12

 

 1. Posiedzenia są protokołowane

 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady

 

Rozdział VII

 

Podejmowanie uchwał

 

§ 13

 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów , w głosowaniu

jawnym

2. W sprawach personalnych , a także na formalny wniosek członków Rady

głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

 

 

§ 15.

 

 1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym

 

 

§ 16.

 

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały

 

Rozdział VIII

 

Prawa i obowiązki członków Rady

 

§ 17.

 

1. Członkowie Rady mają prawo :

1) dostępu do wszystkich informacji , poza informacjami uznanymi za poufne

lub dotyczącymi spraw personalnych

2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich decyzjach podejmowanych przez

Radę

3 ) głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych

Przez Radę

 

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach

I pracach Rady

 

Rozdział IX

 

Postanowienia Końcowe

 

§ 18

 

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką :

 

Rada Rodziców

Gminnego Przedszkola w Łukowej

33-140 Lisia Góra

 

2. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego

uchwalenia

3. Nowelizacja może polegać na uchyleniu , zmianie lub uzupełnieniu

dotychczasowych przepisów

4. Uchwała nowelizująca wymienia uchylenie , zmieniane lub uchylane przepisy

podając zarazem nowe przepisy

 1. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna . Przewodniczący opracowuje i ogłasza , w formie obwieszczenia , tekst jednolity Regulaminu