Rekrutacja 2024/2025

 REKRUTACJA - WAŻNE TERMINY 
 
 
 
 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Od 5 lutego 2024 r do 9 lutego 2024 do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lutego 2024 do 8 marca 2024. do godz. 15.00 

Zgodnie z Uchwałą NR XXI/272/2021 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 stycznia 2021r. do złożonego wniosku o przyjęcie do przedszkola należy załączyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium:

1. Dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego z rodziców) zaświadczenie z zakładu pracy; zaświadczenie ze szkoły, uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów, zaświadczenie z KRUS lub ZUS dotyczy dziecka, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

2. Oświadczenie, że rodzice/ opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Lisia Góra.

3.Oświadczenie, rodzice/opiekunowie prawni mieszkają we wsi, w której mieści się przedszkole.

4. Oświadczenie, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie  uczęszcza już do przedszkola.

5. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej - dotyczy dziecka z rodziny objętej pomocą społeczną lub asystenta rodziny.

 

Wniosek oraz wszystkie oświadczenia w załączeniu - patrz pliki.

Rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się 5 lutego.

 

Proszę o terminowość i składanie kompletnej dokumentacji, gdyż złożenie samego wniosku bez kompletnych oświadczeń, nie będzie brane pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w przeprowadzanej rekrutacji.