PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I RODZICÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I RODZICÓW

PRAWA DZIECKA

 

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) własnej tożsamości,
3) ochrony zdrowia, opieki, bezpieczeństwa uwzględniając jego potrzeby psychofizyczne,
4) jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione,
5) prywatności,
6) snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
7) czasu wolnego, wypoczynku (spokoju, samotności i snu jeśli, tego potrzebuje),
8) ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania,
9) własnego języka, religii i kultury,
10) rozwoju intelektualnego, osobowego i społecznego,
11) indywidualnego procesu dydaktycznego i własnego tempa rozwoju,
12) dostosowania treści, metod, organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych,
13) wczesnego wspomagania jego rozwoju,
14) nauki, badania i eksperymentowania,
15) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
16) aktywnej dyskusji z dziećmi, dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobodnej wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli,
17) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
18) wspomagania przez placówkę rodziny w jego wychowaniu,
19) pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
20) korzystania z pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
21) uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
22) znajomości swych praw.

OBOWIĄZKI DZIECI

Dziecko ma obowiązek:

1. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu,
2. Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
3. Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
4. Przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, specjalistów i innych pracowników przedszkola, wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,
5. Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności,
6.Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, związane ze zdrowiem oraz sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
7.Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki.

 

PRAWA RODZICA

 

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

OBOWIĄZKI RODZICA

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie statutu przedszkola,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory, przedmioty i pomoce,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
f) osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać,

g) w przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do przybycia rodziców,
h) w przypadku, gdy pod wskazanym nr telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem jedną godzinę po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,
i) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
j) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.